Mesto Handlová

Vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Mesto Handlová

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie baníkov 19/7,97251 Handlová - Prievidza
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
16.05.2024 o 14:18
Naposledy aktualizované
17.05.2024 o 09:49

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2225359
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Vedúci ekonomického oddelenia MsÚ
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Rámcová náplň práce vedúceho/-cej ekonomického oddelenia: • komplexné riadenie, koordinácia činností a kontrola práce ekonomického oddelenia, • navrhovanie a aktívne napĺňanie stratégie mesta v súvislosti s plnením úloh v oblasti účtovníctva, • príprava materiálov pre zasadnutia a rokovania v orgánoch mesta, • príprava komplexného návrhu programového rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových, • kontrola správnosti vykazovania účtovných výstupov záverečného účtu v nadväznosti na výrok, audítora a jeho o prerokovanie a schválenie v mestskom zastupiteľstve.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie baníkov 19/7,97251 Handlová - Prievidza
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Pracovný čas
07:00-15:00
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-elementárna
Kancelárske balíky - Lotus Notes-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-elementárna
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
organizovanie a plánovanie práce
rozhodovanie
samostatnosť
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
cieľavedomosť
dominantnosť
komunikatívnosť
praktické myslenie
Ďalšie požiadavky
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (ekonomického zamerania výhodou), • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, • bezúhonnosť, • odborná prax v oblasti ekonomiky, rozpočtu, účtovníctva minimálne v dĺžke 3 roky, • prax v riadiacej funkcii výhodou, • znalosť právnych noriem, najmä - zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, Zákonník práce, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení vrátane nariadenia vlády č. 630/2008, ktorým sa ustanovujú podobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o zaradenie do výberového konania, • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie), • doklad o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.), • profesijný štruktúrovaný životopis, • vypracovaný vlastný návrh koncepcie činnosti ekonomického oddelenia, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise. Rámcová náplň práce vedúceho/-cej ekonomického oddelenia: • komplexné riadenie, koordinácia činností a kontrola práce ekonomického oddelenia, • navrhovanie a aktívne napĺňanie stratégie mesta v súvislosti s plnením úloh v oblasti účtovníctva, • príprava materiálov pre zasadnutia a rokovania v orgánoch mesta, • príprava komplexného návrhu programového rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových, • kontrola správnosti vykazovania účtovných výstupov záverečného účtu v nadväznosti na výrok audítora a jeho o prerokovanie a schválenie v mestskom zastupiteľstve. Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 31. júla 2024 do 1600 h na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom: "Výberové konanie - vedúci/a ekonomického oddelenia - neotvárať".

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Handlová
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Námestie baníkov 19/7
97251 Handlová - Prievidza
Slovensko
IČO
00318094
Počet zamestnancov
100-149
Internetová adresa
www.handlova.sk
Charakteristika zamestnávateľa
mesto samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
15.07.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o zaradenie do výberového konania, • doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia (overené kópie), • doklad o dĺžke odbornej praxe (napr. pracovná zmluva, pracovný posudok a pod.), • profesijný štruktúrovaný životopis, • vypracovaný vlastný návrh koncepcie činnosti ekonomického oddelenia, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti, v diplome a životopise Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) je potrebné doručiť osobne do podateľne mestského úradu alebo zaslať poštou najneskôr do 31. júla 2024 do 1600 h na adresu: Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v zalepenej obálke označenej heslom: "Výberové konanie - vedúci/a ekonomického oddelenia - neotvárať".
Dátum ukončenia ponuky
14.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Darina Šafariková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 30
Inzerent:Mesto Handlová [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-17 (13 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Prievidza
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.