Trenčiansky samosprávny kraj

Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
K dolnej stanici 7282/20A,91101 Trenčín - Trenčín
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
24.05.2024 o 12:07
Naposledy aktualizované
24.05.2024 o 12:46

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2230729
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Referent oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
-=KONTAKT=-Žurnalista, novinár
-=KONTAKT=-Špecialista pre styk s verejnosťou
Pracovná oblasť
Obchod, marketing a reklama
Počet voľných miest
1
Náplň práce
zodpovednosť za externú aj internú komunikáciu organizácie, - nadväzovanie vzťahov, rozvoj kontaktov, - rozvoj komunikačnej stratégie, - organizovanie, propagácia eventov a aktivít zamestnávateľa, - budovanie a udržiavanie vzťahov so zástupcami médií, vrátane zahraničných, - prispievanie do domácich i zahraničných médií, novín, písanie úvah, podkladov a prejavov, - práca s mediálnym aj audiovizuálnym obsahom - tvorba videí, zhotovovanie fotografií. • tvorivo spracováva masmediálnu politiku a koordinuje výstupy k verejnosti • organizuje prieskumy verejnej mienky, informuje o ich výsledkoch, • zabezpečuje komunikáciu s médiami, spracovanie podkladov pre médiá v spolupráci s ostanými oddeleniami Úradu TSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, • zabezpečuje vydávanie tlačových správ, organizovanie tlačových konferencií, brífingov, • monitoruje tlač s následným adresným využitím informácií v rámci samosprávy, • organizuje komunikačné kampane a podujatia pre verejnosť, spracováva a zabezpečuje distribúciu rôznych typov informačných materiálov (letákov, brožúr...), prípravu informačných panelov, • podieľa sa na organizovaní prezentačných podujatí, seminárov a workshopov, • zabezpečuje kontakty s mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi a inštitúciami v kraji, ako aj s družobnými krajmi vrátane vedenia dokumentácie, • zasiela aktuálne informácie z diania v kraji na oficiálne webové sídlo kraja prípadne do informačných sociálnych sietí kraja a podieľa sa v spolupráci s ostatnými oddeleniami na kontrole ich aktuálnosti • zabezpečuje krízovú komunikáciu, • dohliada na registratúrny poriadok oddelenia • plní úlohy v oblasti cestovného ruchu, • pomáha ostatným oddeleniam, organizáciám a predstaviteľom samosprávy pri komunikácii s verejnosťou, • zabezpečuje tlmočenie a preklady korešpondencie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak • spolupodieľa sa na tvorbe projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu, • pripravuje podklady pre rámcové zmluvy (dohody, memoranda o porozumení, protokol o spolupráci) vyplývajúce z bilaterálnej spolupráce s partnerskými regiónmi,
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
K dolnej stanici 7282/20A,91101 Trenčín - Trenčín
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Znalosť jazyka požaduje
ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov
Cudzí jazyk
anglickývysoká - vysoká C1 a C2
nemeckýstredná - pokročilá B1 a B2
ruskýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
prezentovanie
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné a osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore so zameraním na médiá, žurnalistiku, masmediálnu komunikáciu, medzinárodné vzťahy, prípadne iný študijný odbor, predchádzajúce relevantné pracovné skúsenosti z oblasti médií, komunikácie a marketingu sú vítané, • plynulá znalosť anglického jazyka - úroveň C1, znalosť ruského alebo nemeckého jazyka výhodou, • predchádzajúce skúsenosti s písaním úvah (príhovory na rôzne spoločenské, ekonomické, politické témy), • ovládanie pravidiel protokolu v pracovnom a spoločenskom styku, • všeobecný prehľad v oblasti samosprávy, medzinárodných vzťahov, politiky, ekonomiky, • výborné komunikačné a prezentačné schopnosti, výborná znalosť spisovného slovenského jazyka, príjemný prejav a vystupovanie, • občianska a morálna bezúhonnosť, • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou, predchádzajúce skúsenosti v spravovaní a tvorbe mediálneho obsahu a sociálnych sietí. Uchádzač o pracovné miesto musí: a) byť bezúhonný, b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu, c) dôkladne ovládať legislatívu v oblasti masmediálnej komunikácie, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o samosprávnych krajoch a ďalšie zákony súvisiace s prácou na oddelení komunikácie a medzinárodných vzťahov, d) byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme, a to aj počas nariadenej práce naviac v mimopracovnom čase a počas víkendov, e) byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny "B", aktívny vodič.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Trenčiansky samosprávny kraj
Právna forma
Samosprávny kraj
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín - Trenčín
Slovensko
IČO
36126624
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.tsk.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Trenčiansky samosprávny kraj vznikol k 1.1.2002, jeho samosprávne orgány - predsedu a poslancov volia občania v priamych voľbách. Pôsobnosti samosprávneho kraja: - pôsobnosti na úseku dráh (zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene doplnení niektorých zákonov) - pôsobnosti na úseku civilnej obrany (zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva) - pôsobnosti na úseku cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a životného prostredia (zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja) - pôsobnosti na úseku cestnej dopravy (zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave) - pôsobnosti na úseku sociálnych služieb (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) - pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti (zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti) - pôsobnosti na úseku múzeí a galérií (zákon č. 115/1987 Z.z. o múzeách a galériách) - pôsobnosti na úseku osvetovej činnosti (zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti) - pôsobnosti na úseku knižníc (zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach) - pôsobnosti na úseku školstva a školských zariadení (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - pôsobnosti na úseku telesnej kultúry a športu (zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, ďalej zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - pôsobnosti na úseku zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - pôsobnosti na úseku humánnej farmácie (zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach) - pôsobnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) - pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) - pôsobnosti na úseku financovania spoločných programov SR a EÚ (zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:  žiadosť o účasť na výberovom konaní,  profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,  motivačný list o minimálne 1800 znakoch,  doklady o dosiahnutom vzdelaní, Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat min. 1 200,- eur v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky. Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu : A.): Trenčiansky samosprávny kraj Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín. Obálku označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ - VK REF. ODD. KOMUNIKÁCIE A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV", alebo prednostne B.) e-mailom: -=KONTAKT=- Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 10.06.2024. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je júl 2024.
Dátum ukončenia ponuky
15.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
personalne oddelenie

-=KONTAKT=-


Počet videní: 24
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Trenčiansky samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-24 (23 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.