Centrum pre deti a rodiny Istebné

psychológ NP RVO SPODaSK2 - VK 12/2024

Centrum pre deti a rodiny Istebné

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
02753 Istebné - Dolný Kubín
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
18.04.2024 o 09:19
Naposledy aktualizované
18.04.2024 o 13:32

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2204737
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
psychológ NP RVO SPODaSK2 - VK 12/2024
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Pedagogický psychológ
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len "centrum") na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
02753 Istebné - Dolný Kubín
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

02601 Dolný Kubín - Dolný Kubín

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
30
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-psychológia-77 Psychologické vedy
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
motivovanie ľudí
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
spoľahlivosť
Ďalšie požiadavky
Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len "centrum") na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä: - vykonávanie odbornej činnosti v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK, - aplikácia metód poradenskej psychológie a psychodiagnostiky pri poradenskej pomoci dieťaťu a rodine, posúdenie perspektívy odbornej psychologickej intervencie do budúcnosti - prognóza, naznačiť perspektívu spolupráce s klientom (frekvenciu a spôsob stretnutí - ambulantne/terénne, individuálne/skupinovo), - využitie odborných psychologických metód na podporu rodiny pri plnení základných funkcií - prevencia sociálnopatologických javov, - individuálna a skupinová forma práce počas riešenia rodinných konfliktov - multidisciplinárny prístup zameraný na minimalizáciu príčin konfliktov, - sprievodné poradenstvo rodinám v kríze zamerané na predchádzanie vyňatiu dieťaťa z rodiny, obnova vzťahových väzieb (rodičovských, súrodeneckých, rodinných), zachovanie integrity osobnosti dieťaťa, - realizácia primárnej psychologickej prevencie zameraná na prácu s rizikovými skupinami detí, - poskytovanie odbornej pomoci pri obnove vzťahov medzi rodičom a dieťaťom počas rozchodu/rozvodu rodičov, - odborná psychologická pomoc na uľahčenie zabezpečenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa a jeho rodinu, - poskytnutie odborného poradenstva na riešenie rodinných a výchovných problémov, - sprostredkovanie odbornej psychologickej pomoci v príprave mladých dospelých na osamostatnenie, - spolupráca a odborná konzultácia so subjektmi participujúcimi na riešení sociálnej situácie dieťaťa a jeho rodiny, - vypracovanie spisovej dokumentácie psychológa (psychologických správ, záznamov a pod.), - účasť na tvorbe a realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, - participácia na zhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu, - spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi PSVR, - spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania voľby opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa, - plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum pre deti a rodiny Istebné
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
258
02753 Istebné - Dolný Kubín
Slovensko
IČO
00183521
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.cdristebne.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum pre deti a rodiny Istebné je zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, poskytujúce starostlivosť deťom na základe výchovného opatrenia, neodkladného opatrenia a nariadenia ústavnej starostlivosti.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Ost.starostl.s pobytom

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
17.05.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania pre zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme: • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania; • motivačný list; • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; • profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte EUROPASS • písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu, profesijnom štruktúrovanom životopise; • písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PhDr. Martina Vicáňová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 36
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Centrum pre deti a rodiny Istebné [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-18 (38 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Dolný Kubín
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.