Zdravé regióny

Asistent/Asistentka podpory zdravia Pohorelá (okres Brezno)

Zdravé regióny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
97669 Pohorelá - Brezno
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
750€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.06.2024 o 10:16
Naposledy aktualizované
10.06.2024 o 14:04

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242511
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Asistent/Asistentka podpory zdravia Pohorelá (okres Brezno)
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Asistent podpory zdravia
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
PRACOVNÉ POVINNOSTI ASISTENTA PODPORY ZDRAVIA  zabezpečovať šírenie elementárnej zdravotnej osvety v znevýhodnenej rómskej komunite - v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach a lokalitách;  zabezpečovať a uľahčovať komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít a lekármi, sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi. Šíriť elementárnu zdravotnú osvetu a informovať v komunite.  podporovať prístup komunity k zdravotnej starostlivosti: zabezpečovať informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca;  podieľať sa na aplikovaní programov podpory zdravia do komunity podľa inštrukcií koordinátora;  podporovať zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie;  spolupracovať s koordinátorom pri identifikovaní rizikových faktorov a potrieb súvisiacich so zdravím znevýhodnenej komunity, zber údajov (prieskumy zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia) spolupracovať pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, s rómskymi asistentmi učiteľa, s regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym komunitám a všetkými relevantnými inštitúciami nachádzajúcimi sa v okolí lokalít asistenta podpory zdravia a spolupodieľajúcich sa na riešení sociálnych problémov znevýhodnených skupín obyvateľstva (ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, samosprávy, základné a materské školy, zdravotné poisťovne). V prípade potreby oslovuje a žiada o pomoc i spoluprácu príslušníkov PZ SR, MsP a pod.  zúčastňovať sa na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou práce;  viesť si evidenciu o svojej činnosti;  zabezpečovať zber údajov za účelom monitorovania a zlepšovania zdravotnej situácie v lokalite pomoc lekárom pri preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní detí a dospelých, v prípade potreby osobná účasť na očkovaní;  poskytnutie prvej pomoci, privolanie prvej pomoci, spolupráca pri poskytnutí informácií;  predpis liekov (zdravotníckych potrieb) u lekára, výber liekov z lekárne, poučenie o správnom užívaní (najmä u starých a zdravotne ťažko postihnutých ľudí, v prípade potreby aj u chorých dospelých);  meranie tlaku, kontrola správneho užívania liekov, meranie cukru v krvi (ak má klient prístroj), osveta;  vykonávanie jednoduchých preväzov po predchádzajúcom zaučení u lekára;  vysvetlenie lekárskych správ klientom, objednávanie na odborné vyšetrenia, doprovod s klientom na odborné vyšetrenie, konzultácia s lekármi ohľadom zdravotného stavu klienta, zisťovanie zdravotného stavu u hospitalizovaného klienta / dieťaťa;  pomoc pri vybavení preukazu poistenca, nasmerovanie klienta pri vybavovaní invalidného dôchodku, pri vybavení ZŤP preukazu, kompenzácií a pod.;osvetová činnosť v rómskej komunite a v škole na rôzne témy
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
97669 Pohorelá - Brezno
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Pracovný čas
08:00-16:00
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
750€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
týždeň dovolenky naviac, 2x ročne odmena podľa dosiahnutých výsledkov, bezplatné vzdelávacie kurzy, príspevok na telefonovanie

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Základné vzdelanie
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
rómskyelementárna A1 a A2
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
empatia
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
Ďalšie požiadavky
Uchádzač, ktorý navštevoval iba základnú školu a neukončil strednú školu, musí predložiť vysvedčenie, v ktorom sa uvádza informácia o ukončení povinnej školskej dochádzky.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zdravé regióny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Limbová 3330/2
83752 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
50626396
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Usmerňov.sociál.služ.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
03.07.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Pre zaradenie do výberového konania prosím predložiť Životopis vo formáte EUROPASS, dotazník pre APZ (dostupný na webovej stránke Zdraveregiony.eu), čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti, kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (s informáciou o ukončení o povinnej školskej dochádzke). Termíny osobných pohovorov budú predbežne 1.-2.7.2024 v obci Pohorelá. Presný čas a dátum osobných pohovorov bude vybraným uchádzačom oznámený telefonicky. Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom "Asistent/ka podpory zdravia - Pohorelá" na e-mailovú adresu: -=KONTAKT=- Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) - PODMIENKA Dotazník pre APZ - PODMIENKA Motivačný list (max. 1 strana). - VÝHODA Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti - PODMIENKA Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti- PODMIENKA Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. - PODMIENKA Súhlas so spracovaním osobných údajov. - PODMIENKA Vzory dokumentov sú k dispozícii na našej webovej stránke https://www.zdraveregiony.eu/ Miesto výkonu práce: Pohorelá Pracovná zmluva je na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú podľa zákonníka práce. Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky, ako zaslanie životopisu vo forme europasu a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Kontaktná osoba: Personálne oddelenie, tel.: -=KONTAKT=-,-=KONTAKT=-, e-mail: -=KONTAKT=-
Dátum ukončenia ponuky
24.06.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Lujza Satková

-=KONTAKT=-
Mgr. Miriam Gondová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 107
Ponúkaná mzda: 750 EUR
Inzerent:Zdravé regióny [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-10 (12 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Brezno
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.