Mesto Martin

Právnik/čka

Mesto Martin

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie S. H. Vajanského 1,03649 Martin - Martin
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 237,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
04.03.2024 o 17:29
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2176612
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Právnik/čka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii)
Pracovná oblasť
Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- komplexné zabezpečovanie právnej agendy na úrovni mesta, - tvorba všeobecne záväzných predpisov za zverenú oblasť a posudzovanie návrhov všeobecne záväzných predpisov iných odborných útvarov, - tvorba a posudzovanie návrhov interných predpisov zamestnávateľa, - vypracovanie a podávanie návrhov na začatie súdneho konania, - právne zastupovanie mesta na súdoch a iných orgánoch verejnej moci, zastupovanie mesta v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, - príprava a posudzovanie podkladov pre rozhodovanie vedenia mesta, - vyhotovovanie zmlúv a dohôd všetkých typov pri vzniku, zmene a skončení právnych vzťahov za zverené oblasti a odborné právne posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv predložených odbornými útvarmi mesta, - uplatňovanie náhrady škody a zastupovanie mesta v konaniach o náhrade škody, - právne poradenstvo iným odborným útvarom mesta a spolupráca s inými odbornými útvarmi mesta, - vedenie správnych konaní, - prejednávanie a rozhodovanie v 1. stupni podľa zákona o priestupkoch a prejednávanie správnych deliktov, - riešenie reštitučných nárokov oprávnených osôb v spolupráci s príslušným odborným útvarom, - plnenie úloh procesného opatrovníka ustanoveného súdom, - vybavovanie agendy podľa § 5 Občianskeho zákonníka, - vybavovanie agendy súvisiacej so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie S. H. Vajanského 1,03649 Martin - Martin
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 237,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Základná zložka mzdy od 1237,50 Eur - 1485,00 Eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, osobný príplatok po skončení skúšobnej doby, štvrťročné odmeny, systém benefitov, stabilné sociálne prostredie.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-68 Právne vedy
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Word-vysoká
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
komunikatívnosť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie právne • odborná prax viac ako 3 roky alebo odborná prac viac ako 1 rok v štátnej správe alebo samospráve Iné kritériá a požiadavky: • znalosť platnej legislatívy upravujúcej oblasť:  verejnej správy a samosprávy, najmä zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o ochrane osobných údajov,  znalosť tvorby všeobecne záväzných nariadení mesta a interných predpisov,  znalosť Organizačného poriadku Mestského úradu v Martine, • teoretická a praktická orientácia a prehľad v oblasti správneho, občianskeho, obchodného a pracovného práva (napr. Ústava Slovenskej republiky, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, správny poriadok, zákon o priestupkoch Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Zákonník práce, a i.) Automatické odpovede z portálu NEAKCEPTUJEME, je potrebné postupovať v zmysle oznámenia na www.martin.sk, sekcia voľné miesta. Doklady - žiadosť, životopis, motivačný list, diplom (kópia) je potrebné doručiť v listinnej podobe do 20.03.2024. Podrobné informácie poskytne aj kontaktná osoba.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Martin
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1
03649 Martin - Martin
Slovensko
IČO
00316792
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.martin.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Martin je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
20.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Katarína Pacnerová

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Právnik/čka

Mesto Martin

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie S. H. Vajanského 1,03649 Martin - Martin
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
ihneď
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 237,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
04.03.2024 o 17:29
Naposledy aktualizované
21.03.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2176612
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Právnik/čka
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Právnik (v podniku, inštitúcii, organizácii)
Pracovná oblasť
Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- komplexné zabezpečovanie právnej agendy na úrovni mesta, - tvorba všeobecne záväzných predpisov za zverenú oblasť a posudzovanie návrhov všeobecne záväzných predpisov iných odborných útvarov, - tvorba a posudzovanie návrhov interných predpisov zamestnávateľa, - vypracovanie a podávanie návrhov na začatie súdneho konania, - právne zastupovanie mesta na súdoch a iných orgánoch verejnej moci, zastupovanie mesta v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, - príprava a posudzovanie podkladov pre rozhodovanie vedenia mesta, - vyhotovovanie zmlúv a dohôd všetkých typov pri vzniku, zmene a skončení právnych vzťahov za zverené oblasti a odborné právne posudzovanie a pripomienkovanie zmlúv predložených odbornými útvarmi mesta, - uplatňovanie náhrady škody a zastupovanie mesta v konaniach o náhrade škody, - právne poradenstvo iným odborným útvarom mesta a spolupráca s inými odbornými útvarmi mesta, - vedenie správnych konaní, - prejednávanie a rozhodovanie v 1. stupni podľa zákona o priestupkoch a prejednávanie správnych deliktov, - riešenie reštitučných nárokov oprávnených osôb v spolupráci s príslušným odborným útvarom, - plnenie úloh procesného opatrovníka ustanoveného súdom, - vybavovanie agendy podľa § 5 Občianskeho zákonníka, - vybavovanie agendy súvisiacej so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie S. H. Vajanského 1,03649 Martin - Martin
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 237,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Základná zložka mzdy od 1237,50 Eur - 1485,00 Eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, osobný príplatok po skončení skúšobnej doby, štvrťročné odmeny, systém benefitov, stabilné sociálne prostredie.

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-68 Právne vedy
Prax
aspoň 3 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-vysoká
Kancelárske balíky - Microsoft Word-vysoká
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
komunikatívnosť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
spoľahlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie právne • odborná prax viac ako 3 roky alebo odborná prac viac ako 1 rok v štátnej správe alebo samospráve Iné kritériá a požiadavky: • znalosť platnej legislatívy upravujúcej oblasť:  verejnej správy a samosprávy, najmä zákon o obecnom zriadení, zákon o majetku obcí, zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o ochrane osobných údajov,  znalosť tvorby všeobecne záväzných nariadení mesta a interných predpisov,  znalosť Organizačného poriadku Mestského úradu v Martine, • teoretická a praktická orientácia a prehľad v oblasti správneho, občianskeho, obchodného a pracovného práva (napr. Ústava Slovenskej republiky, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, správny poriadok, zákon o priestupkoch Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, Zákonník práce, a i.) Automatické odpovede z portálu NEAKCEPTUJEME, je potrebné postupovať v zmysle oznámenia na www.martin.sk, sekcia voľné miesta. Doklady - žiadosť, životopis, motivačný list, diplom (kópia) je potrebné doručiť v listinnej podobe do 20.03.2024. Podrobné informácie poskytne aj kontaktná osoba.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Martin
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. S. H. Vajanského 1
03649 Martin - Martin
Slovensko
IČO
00316792
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.martin.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Martin je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky zriadený zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
20.03.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Katarína Pacnerová

-=KONTAKT=-

Počet videní: 14
Ponúkaná mzda: 1237 EUR
Inzerent:Mesto Martin [ ]
Zverejnené dňa:2024-03-21 (28 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Martin
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.