Obec Kráľ

Sociálny pracovník

Obec Kráľ

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
223,98045 Kráľ - Rimavská Sobota
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
16.05.2024 o 09:45
Naposledy aktualizované
16.05.2024 o 09:45

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2224503
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Sociálny pracovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Sociálny pracovník
Pracovná oblasť
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Počet voľných miest
2
Náplň práce
Miesto výkonu práce: Obec Kráľ Pracovný pomer na dobu určitú: počas doby trvania projektu "Rozvojové tímy I." Dátum nástupu do zamestnania: 01.06.2024 Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa. Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie NP RT I. - Sociálny pracovník". Uzávierka na predkladanie žiadostí do výberového konania je 24.05.2024 Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: - žiadosť o zaradenie do výberového konania, v ktorej je uvedené číslo výberového konania, - podpísaný životopis (CV, - kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (nepovinné), uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinné). Minimálne predpoklady uchádzača pre pozíciu:  vysokoškolské vzdelanie 2 stupňa v zmysle zákona o sociálnej práci č. 219/2014 Z. z.,  min. 1 rok praxe v oblasti sociálnej inklúzie, Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu. Každý úspešný uchádzač na pozíciu Sociálny pracovník, ktorého výberová komisia vyberie na výberovom konaní na uvedenú pozíciu musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať podmienku bezúhonnosti. Pred podpisom Zmluvy o pracovnom pomere doručí výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace od dátumu realizovania výberového konania. Cieľom pôsobenia Sociálny pracovník v projekte Rozvojové tímy I. je motivovať a aktivizovať jednotlivcov a rodín na riešenie problémov a nepriaznivých životných situácií. Viac informácií nájdete na: https://www.obec-kral.sk/storage/files/shares/1.%20Oznam%20o%20vyhl%C3%A1sen%C3%AD%20v%C3%BDberov%C3%A9ho%20konania_Soci%C3%A1lny%20pracovn%C3%ADk%20202405.pdf
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
223,98045 Kráľ - Rimavská Sobota
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Obec Kráľ
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Kráľ 223
98045 Štrkovec - Rimavská Sobota
Slovensko
IČO
00318876
Počet zamestnancov
25-49
Internetová adresa
www.obec-kral.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Obec
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Forma sprostredkovania
inou formou-Výberové konanie sa uskutoční 30.5.2024 o 9:00 hod na obecnom úrade v Králi
Informácie o obsadení pozície
Pracovná pozícia bude vytvorená s príspevkom úradu PSVR

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Neuvedená

Na túto ponuku nie je možné reagovať z dôvodu chýbajúcich kontaktných údajov.Počet videní: 9
Inzerent:Obec Kráľ
Zverejnené dňa:2024-05-16 (4 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Rimavská Sobota
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.