Mesto Moldava nad Bodvou

Učiteľ materskej školy

Mesto Moldava nad Bodvou

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Budulov 116,04501 Moldava nad Bodvou - Košice - okolie
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
29.05.2024 o 14:31
Naposledy aktualizované
27.06.2024 o 10:35

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2234678
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Učiteľ materskej školy
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Učiteľ v materskej škole
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ materskej školy.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Budulov 116,04501 Moldava nad Bodvou - Košice - okolie
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
dvojzmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie-učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
maďarskýstredná - pokročilá B1 a B2
Ďalšie požiadavky
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na pracovné miesto: - odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 173/2023 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; - bezúhonnosť podľa § 9 ods.1 písm.b) zákona č. 138/2019 Z. z.; - zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods.1 písm.c) zákona č. 138/2019 Z. z.; - ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods.1 písm.d) zákona č. 138/2019 Z. z.; - pre MŠ s vyučovacím jazykom maďarským - ovládanie jazyka príslušnej národnostnej menšiny podľa § 9 ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z.; - prax v materskej škole výhodou

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Moldava nad Bodvou
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Školská 356/2
04501 Moldava nad Bodvou - Košice - okolie
Slovensko
IČO
00324451
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.moldava.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Moldava nad Bodvou je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, ktorý vykonáva originálne kompetencie alebo prenesené kompetencie štátnej správy na konkrétne vymedzenom území.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedenou emailovou adresou a telefonickým kontaktom; - profesijný životopis v štruktúrovanej forme so zameraním na pracovné skúsenosti, originál podpísaný uchádzačom; - úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; - čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti - čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov. Od úspešného uchádzača sa pred uzavretím pracovného vzťahu bude vyžadovať: - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a §16 ods. ods. (1) a (2) zákona č. 138/32019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal o odpis z registra trestov §9 ods. 1 a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Informácie pre záujemcu: Žiadosť o zaradenie do výberového konania a vlastnoručne podpísané požadované doklady je potrebné v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením "Výberové konanie - učiteľ MŠ - NEOTVÁRAŤ" zaslať na adresu: Mesto Moldava nad Bodvou MsÚ Školská 2 045 01 Moldava nad Bodvou alebo doručiť osobne do podateľne MsÚ - Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou, do 14.06.2024, do 11:00 hod. Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti o zaradenie do výberového konania. Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo neúplné žiadosti nebudú zaradené do výberového konania. Kontaktovaní a na pracovný pohovor pozvaní budú len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. Kontaktná osoba: JUDr. Marta Fülöpová fulopova.-=KONTAKT=- -=KONTAKT=-Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.
Dátum ukončenia ponuky
29.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
JUDr. Marta Fülöpová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 18
Inzerent:Mesto Moldava nad Bodvou [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-27 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.