Trnavský samosprávny kraj

Riaditeľ Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede, číslo výberového konania: VK - 2024/00/31

Trnavský samosprávny kraj

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Korzo Bélu Bartóka 788/1,92901 Dunajská Streda - Dunajská Streda
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 600€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Dátum a čas vytvorenia
26.03.2024 o 08:16
Naposledy aktualizované
17.04.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2189409
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede, číslo výberového konania: VK - 2024/00/31
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Kultúrno-osvetový pracovník
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Korzo Bélu Bartóka 788/1,92901 Dunajská Streda - Dunajská Streda
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na neurčitý čas
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 600€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
Funkčný plat: • funkčný plat od 1600,- EUR (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov)

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Ostatné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou riaditeľa : • najmenej 5 rokov odbornej praxe v príslušnej oblasti • bezúhonnosť • osobnostné predpoklady na výkon funkcie • odbornosť • znalosť štátneho jazyka • znalosť aspoň jedného svetového jazyka výhodou • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami • znalosť príslušnej legislatívy (Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy) • manažérske zručnosti Súčasťou výberového konania je verejné vypočutie uchádzačov.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Trnavský samosprávny kraj
Právna forma
Samosprávny kraj
Sídlo
Starohájska ulica 6868/10
91701 Trnava - Trnava
Slovensko
IČO
37836901
Počet zamestnancov
200-249
Internetová adresa
www.trnava-vuc.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov : • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania • profesijný štruktúrovaný životopis • motivačný list • koncepcia rozvoja Žitnoostrovskej knižnice v Dunajskej Strede na najbližších 5 rokov v rozsahu max. 5 normostrán • kópia dokladu o ukončení štúdia (diplom) • čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a v životopise • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti Číslo výberového konania: VK - 2024/00/31 Dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní : Termín podania : do 16.04.2024. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Adresa podania: Trnavský samosprávny kraj Odbor ľudských zdrojov Starohájska -=KONTAKT=-Trnava. Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie - číslo výberového konania" a "NEOTVÁRAŤ". Ďalšie informácie na tel. č. : 033/5559 353. Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh môže byť dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na webovom sídle https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov.
Dátum ukončenia ponuky
16.04.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ľudské zdroje

-=KONTAKT=-


Počet videní: 83
Ponúkaná mzda: 1600 EUR
Inzerent:Trnavský samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-17 (39 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Dunajská Streda
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.