Centrum právnej pomoci

Pracovník/-čka 1. kontaktu Bratislava, doba určitá 1r., VK č. 16/2024

Centrum právnej pomoci

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie slobody 12,81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 100€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
07.06.2024 o 12:03
Naposledy aktualizované
07.06.2024 o 12:36

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2240905
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Pracovník/-čka 1. kontaktu Bratislava, doba určitá 1r., VK č. 16/2024
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník prvého kontaktu právnej pomoci
Pracovná oblasť
Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti
Počet voľných miest
2
Náplň práce
- preskúmanie podmienok priznania nároku na poskytnutie právnej pomoci z hľadiska materiálnej núdze - poskytovanie pomoci pri vypĺňaní žiadosti o poskytnutie právnej pomoci - zasielanie oznámenia o zaevidovaní žiadostí o poskytnutie právnej pomoci a preukázateľným spôsobom poučuje klienta o povinnostiach byť súčinný voči centru resp. určenému advokátovi - zasielanie výziev na doplnenie údajov potrebných na posúdenie žiadosti o poskytnutie právnej pomoci - poskytovanie individuálnej konzultácie žiadateľom o poskytnutie právnej pomoci - zabezpečovanie analytickej práce v tandeme s právnikom pri rozhodovaní o nároku na právnu pomoc ako aj pri poskytovaní právnej pomoci - zabezpečovanie agendy súvisiacu so zákonom č.7/2005 Z.z. zákon o konkurze a reštrukturalizácii - plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie slobody 12,81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 100€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- platové podmienky v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - možnosť profesného rastu - účasť na vzdelávacích aktivitách - osobný príplatok, odmeny, príspevok na DDS - pružný pracovný čas - 4 dni sick day - príspevok na stravovanie - služobný notebook

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
C. Zoznam požadovaných dokladov a písomností a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) profesijný štruktúrovaný životopis, d) motivačný list, e) ďalšie doklady a písomnosti napr. potvrdenie o celkovej dobe odbornej praxe. Okrem požadovaných dokladov a písomností môže uchádzač ďalej predložiť: - certifikáty o absolvovaní kurzov a školení. Výberové konanie na obsadenie funkcie pracovník/-čka 1. kontaktu Bratislava sa uskutoční písomnou formou a ústnym pohovorom. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a písomnosťami (s vlastnoručným podpisom uchádzača) je potrebné : a) zaslať poštou na adresu: Centrum právnej pomoci, Odbor ekonomiky správy a personálnej agendy, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením "Výberové konanie na obsadenie pracovník/-čka 1. kontaktu Bratislava" alebo b) osobne do podateľne Centra právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením "Výberové konanie na obsadenie miesta pracovník/-čka 1. kontaktu Bratislava" alebo c) elektronickou formou vo formáte PDF na adresu: -=KONTAKT=- najneskôr do 10.07.2024, vrátane. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania (dátum podania žiadosti osobne do podateľne Centra právnej pomoci alebo dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti elektronicky), t.j. najneskôr 10.07.2024, vrátane. Predpokladaný termín výberového konania je v 30. týždni. Predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je 01.08.2024.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum právnej pomoci
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Námestie slobody 2906/12
81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
30798841
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.centrumpravnejpomoci.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia založená 1.1.2006 na základe zákona č. 327/2005 Z.z. Centrum zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej situácie nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Právne činnosti

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
10.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Elena Kvietková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 5
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Centrum právnej pomoci [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-07 (36 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.