Centrum právnej pomoci

Právnik/čka právny odbor, zástup rodič.d., VK č. 15/2024

Centrum právnej pomoci

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie slobody 12,81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
07.06.2024 o 11:57
Naposledy aktualizované
11.07.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2240903
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Právnik/čka právny odbor, zástup rodič.d., VK č. 15/2024
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Špecialista v oblasti občianskeho práva
Pracovná oblasť
Súdnictvo, prokuratúra, právo a podobné oblasti
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- spracovanie podkladov a príprava návrhov rozhodnutí Centra, ktoré sa týkajú vyúčtovania trov právneho zastúpenia advokátov, poskytujúcich právnu pomoc osobám v materiálnej núdzi na základe zákona č. 327/2005 Z.z. v súlade s príslušnými právny predpismi, - poskytovanie osobnej, telefonickej a písomnej konzultácie advokátom v súvislosti s vyúčtovaním trov právneho zastúpenia osôb v materiálnej núdzi na základe zákona č. 327/2005 Z.z. v súlade s príslušnými právnymi predpismi, - poskytovanie konzultácií a stanovísk v rámci svojej pôsobnosti kanceláriám Centra právnej pomoci, - spolupráca s kanceláriami Centra právnej pomoci a poskytovanie výkladov, stanovísk a pripomienok k otázkam aplikácie právnych predpisov v pôsobnosti Centra právnej pomoci, - spracovanie a zabezpečovanie vybavovania žiadosti o sprístupnenie informácií podaných v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v určených lehotách, - zastupovanie Centra právnej pomoci pred súdmi, orgánmi štátnej správy a verejnej správy, vypracovanie právnych stanovísk a vyjadrení v rámci svojej pôsobnosti, - plní ďalšie aktuálne úlohy na základe pokynov zamestnávateľa, ktoré súvisia s hlavnou činnosťou zamestnávateľa a týkajú sa rozhodovacej činnosti centra o nároku na právnu pomoc.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie slobody 12,81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
pružná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- platové podmienky v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - možnosť profesného rastu - účasť na vzdelávacích aktivitách - osobný príplatok, odmeny, príspevok na DDS - pružný pracovný čas - 4 dni sick day - príspevok na stravovanie - služobný notebook

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-právo
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Cudzí jazyk
anglickýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov a písomností a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, b) fotokópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, c) doklad osvedčujúci znalosť anglického jazyka alebo písomné čestné vyhlásenie o ovládaní anglického jazyka, d) profesijný štruktúrovaný životopis, e) motivačný list, g) ďalšie doklady a písomnosti napr. potvrdenie o celkovej dobe odbornej praxe. Okrem požadovaných dokladov a písomností môže uchádzač ďalej predložiť: - certifikáty o absolvovaní kurzov a školení. Výberové konanie na obsadenie funkcie právnik/-čka, Právny odbor ústredie sa uskutoční písomnou formou a ústnym pohovorom. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi a písomnosťami (s vlastnoručným podpisom uchádzača) je potrebné: a) zaslať poštou na adresu: Centrum právnej pomoci, Odbor ekonomiky správy a personálnej agendy, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením "Výberové konanie na obsadenie právnik/-čka, Právny odbor ústredie" alebo b) osobne do podateľne Centra právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava s označením "Výberové konanie na obsadenie miesta právnik/-čka, Právny odbor ústredie" alebo c) elektronickou formou vo formáte PDF na adresu: -=KONTAKT=- najneskôr do 10.7.2024, vrátane. Rozhodujúci je dátum podania žiadosti o zaradenie do výberového konania (dátum podania žiadosti osobne do podateľne Centra právnej pomoci alebo dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke alebo dátum podania žiadosti elektronicky), t.j. najneskôr 10.7.2024, vrátane. Predpokladaný termín výberového konania je v 30.týždni. Predpokladaný dátum nástupu do pracovného pomeru je 1.8.2024.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Centrum právnej pomoci
Právna forma
Rozpočtová organizácia
Sídlo
Námestie slobody 2906/12
81005 Bratislava-Staré Mesto - Bratislava I
Slovensko
IČO
30798841
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.centrumpravnejpomoci.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia založená 1.1.2006 na základe zákona č. 327/2005 Z.z. Centrum zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci fyzickým osobám, ktoré v dôsledku svojej materiálnej situácie nemôžu využívať právne služby na riadne uplatnenie a ochranu svojich práv.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Právne činnosti

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
V spolupráci s úradom PSVR
Úrady, ktoré môžu vyhľadávať vhodných uchádzačov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Forma sprostredkovania
individuálnou formou
Dátum ukončenia ponuky
10.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Elena Kvietková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 9
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Centrum právnej pomoci [ ]
Zverejnené dňa:2024-07-11 (4 dni)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.