Mesto Topoľčany

Riaditeľ/ka základnej školy

Mesto Topoľčany

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Škultétyho 2326/11,95501 Topoľčany - Topoľčany
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
02.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
18.04.2024 o 10:39
Naposledy aktualizované
18.04.2024 o 11:39

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2204768
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/ka základnej školy
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
riadenie a manažovanie základnej školy a jej zamestnancov
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Škultétyho 2326/11,95501 Topoľčany - Topoľčany
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-75 Pedagogické vedy
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-elementárna
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
motivovanie ľudí
rozhodovanie
samostatnosť
tvorivosť (kreativita)
vedenie ľudí
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie
empatia
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné požiadavky, odborná a pedagogická spôsobilosť, profesijné kompetencie a ďalšie legislatívne požiadavky: - kvalifikačné predpoklady - v zmysle §39 a v súlade § 10, § 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca - osobitné kvalifikačné predpoklady, odborná a pedagogická spôsobilosť a profesijné kompetencie - v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. - zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou - v súlade s § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. a v zmysle § 28 ods. 2 písm. b), písm. c) a písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. - občianska bezúhonnosť - v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. - zdravotná spôsobilosť - v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. - ovládanie štátneho jazyka - v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti - v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšie požiadavky a kritériá: - osobnostné a morálne predpoklady - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu - ovládanie práce s PC - znalosť príslušnej legislatívy v oblasti pracovno-právnych vzťahov s dôrazom na zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov - znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy - znalosť príslušnej legislatívy v oblasti ekonomických vzťahov - riadiace a manažérske schopnosti - analytické myslenie a komunikačné zručnosti - kreativita, organizačné schopnosti - samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Topoľčany
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Nám. M.R. Štefánika 1/1
95501 Topoľčany - Topoľčany
Slovensko
IČO
00311162
Počet zamestnancov
100-149
Internetová adresa
www.topolcany.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorej súčasťou budú - z dôvodu overenia bezúhonnosti - nasledovné identifikačné údaje: meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo platného občianskeho preukazu, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, trvalé bydlisko, štátne občianstvo, štát narodenia b) štruktúrovaný profesijný životopis c) úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní d) úradne overené fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním (napr. atestácie, certifikáty, osvedčenia...) e) doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do príslušného kariérového stupňa f) doklad o dĺžke pedagogickej a odbornej praxe g) písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti - v súlade s § 15a ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov h) písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu i) písomný návrh Koncepcie rozvoja základnej školy (v rozsahu max. 5-ich strán formátu A4) j) písomné čestné vyhlásenie o úplnosti všetkých predložených dokladov a dokumentov k) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch a dokumentoch. Doplňujúce informácie pre uchádzačov: Platové náležitosti: V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaný nástup: 2. júl 2024. Funkčné obdobie riaditeľa/riaditeľky základnej školy je päťročné. Výberovou komisiou je príslušná rada školy. Písomnú žiadosť do výberového konania a všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke do 15. mája 2024 na adresu: Mesto Topoľčany - Mestský úrad, odbor školstva, kultúry a práce s mládežou, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany alebo doručiť osobne do 12:00 hod. uvedeného dňa - prostredníctvom Kancelárie prvého kontaktu MsÚ Topoľčany. Obálku je potrebné označiť heslom: "Výberové konanie - ZŠ, Škultétyho ul., Topoľčany - NEOTVÁRAŤ". Do výberového konania nebudú zaradení tí uchádzači, ktorí nesplnia požadované kritériá a podmienky. Žiadosti zaslané po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené. Termín, čas a miesto výberového konania bude každému uchádzačovi, ktorý splnil požadované podmienky a predpoklady, písomne oznámené radou školy, a to najneskôr 7 dní vopred pred jeho uskutočnením. Ďalšie informácie: Mesto Topoľčany - Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany, 038/5340 361, 362.
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Tibor Mócik

-=KONTAKT=-


Počet videní: 31
Inzerent:Mesto Topoľčany [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-18 (38 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Topoľčany
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.