Mesto Moldava nad Bodvou

Riaditeľ/ka MŠ s vjm - Óvoda, ČSA 22, Moldava n/B

Mesto Moldava nad Bodvou

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Československej armády 22,04501 Moldava nad Bodvou - Košice - okolie
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
15.05.2024 o 16:07
Naposledy aktualizované
15.05.2024 o 16:27

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2224428
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/ka MŠ s vjm - Óvoda, ČSA 22, Moldava n/B
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Riaditeľ/ka materskej školy zodpovedá za dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre materskú školu a zabezpečuje jej celkový organizačný, hospodársky a finančný chod.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Československej armády 22,04501 Moldava nad Bodvou - Košice - okolie
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-75 Pedagogické vedy
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Požadované predpoklady na výkon funkcie a iné kritériá a požiadavky: - odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov; - splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z; - najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.; - bezúhonnosť podľa § 9 ods.1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.; - zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods.1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.; - ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods.1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.; - znalosť právnych predpisov súvisiacich s riadením škôl a školských zariadení; - morálna a občianska bezúhonnosť; - riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti; - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Moldava nad Bodvou
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Školská 356/2
04501 Moldava nad Bodvou - Košice - okolie
Slovensko
IČO
00324451
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.moldava.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Moldava nad Bodvou je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, ktorý vykonáva originálne kompetencie alebo prenesené kompetencie štátnej správy na konkrétne vymedzenom území.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania; - overené fotokópie dokladov o vzdelaní; - doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti; - štruktúrovaný profesijný životopis; - písomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy; - kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní; - lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.; - čestné vyhlásenie o bezúhonnosti; - čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. ; - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti a v ostatných dokladoch. Platové podmienky: Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. Predpokladaný dátum nástupu: 01. júla 2024 Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: Žiadosť o zaradenie do výberového konania a vlastnoručne podpísané požadované doklady je potrebné v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označením "Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ - NEOTVÁRAŤ" zaslať na adresu: Mesto Moldava nad Bodvou Mestský úrad Školská 2 045 01 Moldava nad Bodvou alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu, Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou, do 06. 06. 2024 do 11.00 hod. Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti o zaradenie do výberového konania. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového konania. Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1, písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. Termín a miesto výberového konania oznámi Rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Dátum ukončenia ponuky
15.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Martin Tökészky

-=KONTAKT=-


Počet videní: 13
Inzerent:Mesto Moldava nad Bodvou [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-15 (15 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.