Mesto Dolný Kubín

Referent/ka na úseku investičnej činnosti

Mesto Dolný Kubín

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hviezdoslavovo námestie 1651/2,02601 Dolný Kubín - Dolný Kubín
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.04.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 100€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
09.01.2024 o 15:21
Naposledy aktualizované
24.01.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2142259
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent/ka na úseku investičnej činnosti
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: ‑ investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb ‑ technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb ‑ zabezpečovať projektovú a predprojektovú dokumentáciu stavieb, ktorých investorom je mesto ‑ organizovať stavebnú činnosť zabezpečovanú mestom ‑ viesť prehľad účtovnej evidencie o stavbách ‑ koordinovať financovanie stavieb s finančným odborom MsÚ ‑ podieľať sa pri územných, stavebných, kolaudačných konaniach stavieb mesta ‑ zabezpečovať odovzdanie ukončených stavieb správcovi majetku ‑ podieľať sa na riešení vzťahov voči iným organizačným útvarom MsÚ z pohľadu prípravy stavieb a jej realizácie ‑ podieľať sa pri spracovaní materiálov pre orgány mesta ‑ podieľať sa na zabezpečovaní záverečných technicko-ekonomických vyhodnotení dokončených stavieb a spolupracovať pri ich odovzdávaní jednotlivým užívateľom alebo vlastníkom ‑ podieľať sa na zabezpečovaní koordinácie prác pri využívaní nenávratných zdrojov financovania stavieb ‑ poskytovať konzultácie pre iné organizačné útvary MsÚ ‑ zabezpečovať proces verejného obstarávania ‑ vedenie registratúry a archivácia.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hviezdoslavovo námestie 1651/2,02601 Dolný Kubín - Dolný Kubín
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
38.0
Pracovný čas
07:30-15:30
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 100€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
tímová práca
Ďalšie požiadavky
Iné znalosti: - všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - platné STN Jazykové znalosti: slovenský jazyk - materinský jazyk cudzí jazyk - výhodou Počítačové znalosti - používateľ: Microsoft Word - pokročilý - výhodou Microsoft Excel - pokročilý - výhodou Microsoft Outlook - pokročilý - výhodou Internet - pokročilý - výhodou Vodičský preukaz: "B" Ponúkaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 7 - základná zložka platu v závislosti od počtu rokov započítanej praxe), možnosť priznania osobného príplatku, príplatku za riadenie a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh. Minimálny nástupný plat 1100 eur. Zoznam požadovaných dokladov: a) žiadosť o zaradenie do výberového konania b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka 2. dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia 3. štátne občianstvo e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov f) čestné vyhlásenie o tom, že: 1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé; 2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom; 3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; 4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Dolný Kubín
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
02601 Dolný Kubín - Dolný Kubín
Slovensko
IČO
00314463
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.dolnykubin.sk
Charakteristika zamestnávateľa
samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
29.01.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej "Výberové konanie - referent na úseku investičnej činnosti - NEOTVÁRAŤ" poštou do 23.01.2024 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu) alebo elektronicky do 23.01.2024 (vrátane) na e-mail: jana.-=KONTAKT=- zo všetkými požadovanými dokladmi. Predpokladaný termín výberového konania 29.01.-31.01.2024. O mieste, termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.
Dátum ukončenia ponuky
23.01.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Jana Hanková

-=KONTAKT=-

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Naozaj chcete odísť z rozpracovanej ponuky práce?

Áno, odísťNie, zostať

Naozaj chcete odoslať Vašu reakciu na pracovnú ponuku bez priloženia životopisu vytvoreného na portáli SZ a bez prílohy?

Áno, odoslaťNie, neodosielať

Referent/ka na úseku investičnej činnosti

Mesto Dolný Kubín

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hviezdoslavovo námestie 1651/2,02601 Dolný Kubín - Dolný Kubín
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.04.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 100€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
09.01.2024 o 15:21
Naposledy aktualizované
24.01.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2142259
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent/ka na úseku investičnej činnosti
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Odborný pracovník verejnej správy pre územné plánovanie, výstavbu a územné konanie
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: ‑ investičná činnosť pri príprave alebo uskutočňovaní stavieb alebo technologických častí stavieb ‑ technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb ‑ zabezpečovať projektovú a predprojektovú dokumentáciu stavieb, ktorých investorom je mesto ‑ organizovať stavebnú činnosť zabezpečovanú mestom ‑ viesť prehľad účtovnej evidencie o stavbách ‑ koordinovať financovanie stavieb s finančným odborom MsÚ ‑ podieľať sa pri územných, stavebných, kolaudačných konaniach stavieb mesta ‑ zabezpečovať odovzdanie ukončených stavieb správcovi majetku ‑ podieľať sa na riešení vzťahov voči iným organizačným útvarom MsÚ z pohľadu prípravy stavieb a jej realizácie ‑ podieľať sa pri spracovaní materiálov pre orgány mesta ‑ podieľať sa na zabezpečovaní záverečných technicko-ekonomických vyhodnotení dokončených stavieb a spolupracovať pri ich odovzdávaní jednotlivým užívateľom alebo vlastníkom ‑ podieľať sa na zabezpečovaní koordinácie prác pri využívaní nenávratných zdrojov financovania stavieb ‑ poskytovať konzultácie pre iné organizačné útvary MsÚ ‑ zabezpečovať proces verejného obstarávania ‑ vedenie registratúry a archivácia.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Hviezdoslavovo námestie 1651/2,02601 Dolný Kubín - Dolný Kubín
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
38.0
Pracovný čas
07:30-15:30
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 100€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Prax
aspoň 1 rok
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
organizovanie a plánovanie práce
samostatnosť
tímová práca
Ďalšie požiadavky
Iné znalosti: - všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti územnej samosprávy - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov - platné STN Jazykové znalosti: slovenský jazyk - materinský jazyk cudzí jazyk - výhodou Počítačové znalosti - používateľ: Microsoft Word - pokročilý - výhodou Microsoft Excel - pokročilý - výhodou Microsoft Outlook - pokročilý - výhodou Internet - pokročilý - výhodou Vodičský preukaz: "B" Ponúkaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojení s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (zaradenie do platovej triedy 7 - základná zložka platu v závislosti od počtu rokov započítanej praxe), možnosť priznania osobného príplatku, príplatku za riadenie a udelenia odmeny na základe výsledkov práce a plnenia úloh. Minimálny nástupný plat 1100 eur. Zoznam požadovaných dokladov: a) žiadosť o zaradenie do výberového konania b) doklad o nadobudnutí najvyššieho dosiahnutého vzdelania c) životopis s uvedením e-mailového a telefonického kontaktu d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka 2. dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu/pasu, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia 3. štátne občianstvo e) súhlas so spracovávaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov f) čestné vyhlásenie o tom, že: 1. všetky údaje uvádzané v žiadosti, doklade o dosiahnutom vzdelaní a v životopise sú pravdivé; 2. uchádzač je zdravotne spôsobilý na vykonávanie činností spojených s pracovným miestom; 3. uchádzač je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu; 4. uchádzač ovláda štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Dolný Kubín
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
02601 Dolný Kubín - Dolný Kubín
Slovensko
IČO
00314463
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.dolnykubin.sk
Charakteristika zamestnávateľa
samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
29.01.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Podpísanú a datovanú žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej "Výberové konanie - referent na úseku investičnej činnosti - NEOTVÁRAŤ" poštou do 23.01.2024 (vrátane) na adresu vyhlasovateľa: Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo priamo do podateľne Mestského úradu Dolný Kubín (rozhodujúci je dátum fyzického doručenia vyhlasovateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu) alebo elektronicky do 23.01.2024 (vrátane) na e-mail: jana.-=KONTAKT=- zo všetkými požadovanými dokladmi. Predpokladaný termín výberového konania 29.01.-31.01.2024. O mieste, termíne a spôsobe výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kvalifikačné predpoklady informovaní e-mailom alebo telefonicky.
Dátum ukončenia ponuky
23.01.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Jana Hanková

-=KONTAKT=-

Počet videní: 87
Ponúkaná mzda: 1100 EUR
Inzerent:Mesto Dolný Kubín [ ]
Zverejnené dňa:2024-01-24 (31 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Dolný Kubín
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.