Mesto Svätý Jur

Riaditeľ/riaditeľka materskej školy Bratislavská

Mesto Svätý Jur

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Bratislavská 50,90021 Svätý Jur - Pezinok
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 038,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
17.04.2024 o 10:40
Naposledy aktualizované
13.05.2024 o 09:47

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2203776
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/riaditeľka materskej školy Bratislavská
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná riaditeľom školy
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Bratislavská 50,90021 Svätý Jur - Pezinok
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Počet hodín za týždeň
37.5
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 038,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo-76 Učiteľstvo
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Pre účely výberového konania sú požadované predpoklady: - kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov. - predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. - bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. - telesná a duševná spôsobilosť na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. - ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z. - samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť - manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti - aktívna znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet pokročilý) - znalosť a orientácia v príslušnej legislatíve potrebnej na výkon funkcie

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Svätý Jur
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Prostredná 29
90021 Svätý Jur - Pezinok
Slovensko
IČO
00304832
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.svatyjur.sk
Charakteristika zamestnávateľa
verejná správa - samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné predložiť: - prihláška do výberového konania - overený doklad o absolvovanom úplnom stredoškolskom alebo vysokoškolskom vzdelaní prvého/druhého stupňa v požadovanom odbore - fotokópie ďalších relevantných dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady ďalším vzdelávaním - profesijný životopis - potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. - písomný návrh koncepcie rozvoja školy pre príslušnú materskú školu - čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu - čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. - čestné vyhlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z. - čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy alebo školského zariadenia v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. - čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov - písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s nariadením EP a Rady 2016/679 o GDPR a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Termín a miesto podania prihlášky: - Prihlášku do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne, alebo poštou na adresu: Mestský úrad Svätý Jur, Prostredná č. 29, 900 21 Svätý Jur - Termín doručenia do 10.05.2024 do 12.00 hod.. V prípade využitia služieb poštovej spoločnosti je rozhodujúci dátum doručenia zásielky, nie dátum odoslania na prepravu. - Obálku označte "Výberové konanie MŠ Bratislavská - neotvárať", na obálku uveďte meno a adresu odosielateľa Termín a miesto výberového konania: - Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Bc. Ľubica Lackovičová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 19
Ponúkaná mzda: 1038 EUR
Inzerent:Mesto Svätý Jur [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-13 (7 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Bratislavský kraj Pezinok
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.