Mesto Zvolen

Riaditeľ/ka ZUŠ, Nádvorná 3366/10, Zvolen

Mesto Zvolen

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nádvorná 3366/10,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 051,5€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.04.2024 o 14:16
Naposledy aktualizované
11.04.2024 o 06:48

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2199780
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/ka ZUŠ, Nádvorná 3366/10, Zvolen
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: - dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre základné umelecké školy, - vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu základnej umeleckej školy, - vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, - dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti základnej umeleckej školy, - každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov, - zodpovednosť za úroveň výchovno-vzdelávacej práce základnej umeleckej školy, - zodpovednosť za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti základnej umeleckej školy, - zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve základnej umeleckej školy, - zodpovednosť za výkon rozhodovacích právomocí, - spracovanie materiálov pre zriaďovateľa na schválenie a rade školy na vyjadrenie.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Nádvorná 3366/10,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 051,5€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-76 Učiteľstvo
Prax
aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Požadované kvalifikačné predpoklady: - splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa základnej umeleckej školy podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. a v zmysle Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, - splnené podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z., - splnenie podmienky získania profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 47 ods. 7 alebo 8 zákona č. 138/2019 Z. z., - ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej 5 rokov priamej pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - bezúhonnosť v zmysle § 15 a § 15a zákona č. 138/2019 Z. z., - zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., - ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.. Znalosti : Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školského zariadenia - samostatného právneho subjektu : - Ústava Slovenskej republiky, - Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov, - Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce, - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Iné kritériá a požiadavky : - riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti, - znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a práca s elektronickou schránkou).

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Zvolen
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
námestie Slobody 2525/22
96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
IČO
00320439
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Zvolen - verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: 1. Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením kontaktu na účely komunikácie. 2. Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, osobitných kvalifikačných požiadaviek a požiadaviek vzdelania pre príslušnú kategóriu, podkategóriu, kariérovy stupeň a kariérovu pozíciu - doklady o vzdelaní. 3. Doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka len v prípade, ak bolo vzdelanie získané v inom jazyku ako štátnom. 4. Doklady potvrdzujúce dĺžku výkonu pracovnej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 a), b) alebo c) Vyhlášky č. 173/2023 Z. z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ. 5. Profesijný životopis spolu s motivačným listom. 6. Návrh koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy, Nádvorná 3366/10, Zvolen. 7. Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony, o zdravotnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej umeleckej školy. 8. Čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona 138/2019 Z. z. o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba. 9. Čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa/riaditeľky školy a školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) zákona 596/2003 Z. z. 10. Prehlásenia uchádzača: 1. Informovanie dotknutej osoby, 2. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré tvoria samostatné listiny pre výberové konanie. 11. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti. Termín a miesto podania žiadosti : Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi do 30.04.2024 na adresu: Mesto Zvolen organizačný odbor Námestie slobody -=KONTAKT=-Zvolen Obálku označiť v ľavom hornom rohu: "NEOTVÁRAŤ! VÝBEROVÉ KONANIE - ZUŠ, Nádvorná 3366/10 Zvolen. Viac informácií: https://www.zvolen.sk/zverejnovanie-oznamov.html
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Töröková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 19
Ponúkaná mzda: 1051 EUR
Inzerent:Mesto Zvolen [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-11 (49 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Zvolen
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.