Mesto Žilina

Referent správy miestnych daní a poplatku

Mesto Žilina

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
17.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 240€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
16.05.2024 o 11:52
Naposledy aktualizované
25.05.2024 o 08:00

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2224539
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Referent správy miestnych daní a poplatku
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
0
Náplň práce
- vedenie agendy poplatku za komunálny odpad pre fyzické/právnické osoby v informačnom systéme samosprávy, - spracovávanie a výrub poplatkov za KO rozhodnutím, resp. platobným výmerom - zúčtovanie platieb poplatku za KO, odsúhlasovanie stavu pohľadávok tohto poplatku s účtovným stavom, uplatňovanie sankcií voči daňovým dlžníkom (rozhodnutia o vyrubení úroku z omeškania), vykonávanie dodatočných predpisov a odpis poplatku a opravných položiek poplatku, - spracovávanie odvolaní poplatníkov v spolupráci s odvolacím orgánom (Finančné riaditeľstvo SR), spracovávanie údajov pre výkazníctvo a štatistiku pre MF SR, - na základe rotačného plánu zabezpečovanie agendy referátu poplatku za komunálny odpad v klientskom centre MsÚ v Žiline, - sledovanie legislatívnych predpisov, ktoré súvisia s vykonávanou agendou.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie obetí komunizmu 1,01131 Žilina - Žilina
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
6
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 240€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme
Ponúkané výhody
- 1 240 EUR/mesiac brutto a osobné ohodnotenie (po ukončení skúšobnej doby) až do výšky 15 % v závislosti od plnenia požadovaných merateľných ukazovateľov (spolu mesačná mzda až do výšky 1 426 EUR/ mesiac brutto), - možnosť priznať 13. plat v závislosti od plnenia strategických cieľov mesta a možnosť vyplatenia mimoriadnych odmien, - flexibilný pracovný čas, - nárok na dovolenku 5 dní nad rámec Zákonníka práce, - stravovacie poukážky v EF alebo finančný príspevok na stravovanie nad rámec zákona, - zamestnanecké benefity (príspevok na regeneráciu pracovnej sily, voľný vstup na mestskú plaváreň, zvýhodnené vstupy do mestského divadla).

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Základné požiadavky: - vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a 2 roky praxe alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s ekonomickým zameraním, - prax vo verejnej alebo štátnej správe vítaná, - znalosť práce s PC, - práca s Obchodným registrom, Obchodným vestníkom, Živnostenským registrom a Katastrálnym portálom, - flexibilita, kreativita, komunikatívnosť, zodpovednosť, bezúhonnosť. Znalosti: - znalosť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, - znalosť zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - znalosť zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Žilina
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Námestie obetí komunizmu 3350/1
01131 Žilina - Žilina
Slovensko
IČO
00321796
Počet zamestnancov
250-499
Internetová adresa
www.zilina.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta, ktoré budú obsadené výberovým pohovorom na pozíciu: Odbor ekonomický: Referent správy miestnych daní a poplatku Predpokladaný termín nástupu: jún 2024 Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 24.05.2024 na adresu: Mestský úrad v Žiline Námestie obetí komunizmu 1 011 31 Žilina alebo e-mail: -=KONTAKT=- K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania výberového konania. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov - Informácia o spracovaní osobných údajov.
Dátum ukončenia ponuky
24.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Andrea Kordošová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 30
Ponúkaná mzda: 1240 EUR
Inzerent:Mesto Žilina [ ]
Zverejnené dňa:2024-05-25 (20 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Žilinský kraj Žilina
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.