Mesto Zvolen

Riaditeľ/ka MŠ, Marš. Malinovského 1985/41, Zvolen

Mesto Zvolen

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Marš. Malinovského 1 1985/41,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.07.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.04.2024 o 15:03
Naposledy aktualizované
11.04.2024 o 06:48

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2199797
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Riaditeľ/ka MŠ, Marš. Malinovského 1985/41, Zvolen
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasť
Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste - dodržiavanie štátneho vzdelávacieho programu určeného pre materskú školu, - vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu, - vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, - dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti materskej školy, - každoročné hodnotenie pedagogických zamestnancov, - zodpovednosť za úroveň výchovno-vzdelávacej práce materskej školy, - zodpovednosť za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti materskej školy a zariadenia školského stravovania, - zodpovednosť za riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve materskej školy, - zodpovednosť za výkon rozhodovacích právomocí, - spracovanie materiálov pre zriaďovateľa na schválenie a rade materskej školy na vyjadrenie
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Marš. Malinovského 1 1985/41,96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
60
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie-učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
Požadované predpoklady: - splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa materskej školy podľa § 11 ods. 1, písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa prílohy č. 1, časť I. vyhlášky č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej aj vyhláška č. 173/2023 Z. z.). - splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle § 39 ods. 3 písm. b) a § 29 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z., - ku dňu uskutočnenia výberového konania mať najmenej 5 rokov priamej pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj zákon č. 596/2003 Z. z.), - bezúhonnosť v zmysle § 15 a § 15a zákona č. 138/2019 Z. z., - zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z., - ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z. Znalosti Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy - samostatného právneho subjektu: - Ústava Slovenskej republiky, - Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších prepisov, - Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, - Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, - Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ostatné kritériá a požiadavky: - riadiace, rozhodovacie, organizačné a komunikačné schopnosti, - znalosť práce s počítačom (Word, Excel, PowerPoint, internet, e-mail a práca s elektronickou schránkou), - splnenie podmienky získania profesijných kompetencií na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 47 ods. 7 alebo ods. 8 zákona č. 138/2019 Z. z. je výhodou

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Zvolen
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
námestie Slobody 2525/22
96001 Zvolen - Zvolen
Slovensko
IČO
00320439
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Zvolen - verejná správa
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: 1. Písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením kontaktu na účely komunikácie. 2. Overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov pre výkon pracovnej činnosti učiteľ/učiteľka materskej školy a pre zaradenie do kariérového stupňa, kariérovej pozície. 3. Doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka len v prípade, ak bolo vzdelanie získané v inom jazyku ako štátnom. 4. Doklady potvrdzujúce dĺžku výkonu pracovnej činnosti v zmysle § 4 ods. 1 vyhlášky č. 173/2023 Z. z. 5. Profesijný životopis spolu s motivačným listom. 6. Návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, marš. Malinovského 1985/41, Zvolen. 7. Čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony, o zdravotnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky materskej školy. 8. Čestné vyhlásenie podľa § 15a ods. 7 zákona 138/2019 Z. z. o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči uchádzačovi nie je vznesené obvinenie a skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba. 9. Čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa/riaditeľky školy alebo školského zariadenia podľa § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. 10. Prehlásenie uchádzača: 1. Informovanie dotknutej osoby; 2. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú prílohou oznámenia o vyhlásení výberového konania. 11. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov predkladaných k žiadosti. Termín a miesto podania žiadosti: Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť spolu s požadovanými dokladmi do 30.04.2024 na adresu: Mesto Zvolen organizačný odbor Námestie slobody -=KONTAKT=-Zvolen Obálku označiť v ľavom hornom rohu: "NEOTVÁRAŤ! Výberové konanie - MŠ, marš. Malinovského 1985/41, Zvolen"
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
PaedDr. Dana Töröková

-=KONTAKT=-


Počet videní: 23
Inzerent:Mesto Zvolen [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-11 (43 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Banskobystrický kraj Zvolen
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.