Mesto Zlaté Moravce

Terénny sociálny pracovník

Mesto Zlaté Moravce

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Duklianska 2B,95301 Zlaté Moravce - Zlaté Moravce
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
08.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 320€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
26.06.2024 o 14:34
Naposledy aktualizované
27.06.2024 o 08:27

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2254144
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Terénny sociálny pracovník
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Terénny sociálny a zdravotný pracovník inde neuvedený
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
 aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie osôb a rodín so sociálnymi problémami podľa zamerania výzvy (cieľová skupina marginalizované rómske komunity alebo ľudia bez domova) v rámci lokality pôsobenia, posudzovanie životnej situácie človeka, skupiny v kontexte spoločenskej, ekonomickej politickej situácie v lokalite/regióne/spoločnosti; vykonávanie aktivít, ktoré prispievajú k zmierňovaniu napätia a latentných konfliktov v lokalite (v prípade potreby rola facilitátora);  technicko-administratívne úkony v rámci evidencie terénnej sociálnej práce, priebežný rozvoj odborných a sociálnych kompetencií, výkon iných činností v súvislosti s aktuálnymi potrebami počas realizácie NP.  posky¬tovanie základných informácií a podpory v krízových situáciách, poskytovanie základného a špecializovaného poradenstva, vykonávanie opatrení v oblasti prevencie, činnosti v prospech presadzovania práv a právom chránených záujmov znevýhodnených skupín obyvateľov na lokálnej/regionálnej úrovni, koordinácia potrebných služieb (sociálnych, psychologických, pedagogických, zdravotných a iných) v záujme človeka/skupiny/komunity;  schopnosť identifikovať dostupné zdroje potrebné pre dosiahnutie cieľov terénnej sociálnej práce, sieťovanie a iniciovanie zmien v záujme cieľovej skupiny, spolupráca a kooperácia s inštitúciami a organizáciami pôsobiacimi v lokalite/regióne;
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Duklianska 2B,95301 Zlaté Moravce - Zlaté Moravce
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Pracovný čas
07:30-15:30
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 320€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa-sociálna práca
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-sociálna práca
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
analyzovanie a riešenie problémov
finančná a ekonomická gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
osobnostný rozvoj
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
spoľahlivosť
trpezlivosť

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Zlaté Moravce
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
1.mája 940/2
95301 Zlaté Moravce - Zlaté Moravce
Slovensko
IČO
00308676
Počet zamestnancov
50-99
Internetová adresa
www.zlatemoravce.eu
Charakteristika zamestnávateľa
Samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
30.07.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa záujemca o pracovnú pozíciu uchádza (TSP), • životopis záujemcu (podpísaný), • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o požadovanej praxi (ak je relevantné), • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne.), • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti alebo výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum ukončenia ponuky
24.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Miroslava Kováčová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 31
Ponúkaná mzda: 1320 EUR
Inzerent:Mesto Zlaté Moravce [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-27 (18 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Nitriansky kraj Zlaté Moravce
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.