Mesto Moldava nad Bodvou

Pomocný kuchár/pomocná kuchárka v ZŠS pri MŠ

Mesto Moldava nad Bodvou

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Budulov 116,04501 Moldava nad Bodvou - Košice - okolie
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.09.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
29.05.2024 o 12:53
Naposledy aktualizované
27.06.2024 o 10:36

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2234640
Zdroj
Portál SZ
Názov pracovnej pozície
Pomocný kuchár/pomocná kuchárka v ZŠS pri MŠ
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Kuchár (okrem šéfkuchára)
Pracovná oblasť
Gastronómia
Počet voľných miest
0
Náplň práce
Zabezpečovanie hygienicky vyhovujúceho a po stránke hmotnosti zodpovedajúceho rozdeľovania jedál a nápojov; dokončovanie príslušnej technologickej úpravy dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne a ich výdaj stravníkom.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Budulov 116,04501 Moldava nad Bodvou - Košice - okolie
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Počet hodín za týždeň
37.5
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie-kuchár, čašník; kuchárka, servírka - príprava jedál-64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Ďalšie požiadavky
• Požadovaná kvalifikácia: a) Kvalifikačný predpoklad: • ukončené stredné odborné vzdelanie z okruhu spoločné stravovanie, hotelová akadémia, stredná potravinárska škola, kuchár čašník alebo ukončené stredné odborné vzdelanie + Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu poživatín v zariadeniach spoločného stravovania v školách a školských zariadeniach. b) iné predpoklady a požiadavky: • zdravotný preukaz, • bezúhonnosť, • zdravotná spôsobilosť. Výberové kritéria: • znalosť maďarského jazyka výhodou, • fyzická zdatnosť, • dôslednosť pri plnení pracovných úloh.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Moldava nad Bodvou
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Školská 356/2
04501 Moldava nad Bodvou - Košice - okolie
Slovensko
IČO
00324451
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.moldava.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mesto Moldava nad Bodvou je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, ktorý vykonáva originálne kompetencie alebo prenesené kompetencie štátnej správy na konkrétne vymedzenom území.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením emailovej adresy (prihláška), • profesijný životopis v štruktúrovanej forme so zameraním na pracovné skúsenosti, originál podpísaný uchádzačom, • úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti. Poznámka: Na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. je potrebné pred uzavretím pracovného pomeru predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie pre záujemcu: Svoju žiadosť spolu s ďalšími prílohami doručte v zalepenej obálke s nápisom "Výberové konanie - pomocný kuchár/pomocná kuchárka v ZŠS - NEOTVÁRAŤ!" poštou na adresu: Mesto Moldava nad Bodvou, Mestský úrad, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou, osobne do podateľne MsÚ - Bartalosova 16, 045 01 Moldava nad Bodvou alebo elektronickou poštou a adresu: fulopova.-=KONTAKT=-, do 14.06.2024, do 11:00 hod.. V žiadosti je potrebné jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície. Na posúdenie dodržania lehoty na podanie prihlášky je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti o účasť na výberovom konaní (nie potvrdenie pošty, že záujemca svoju žiadosť odoslal). Žiadosti doručené po stanovenom termíne alebo neúplné žiadosti nemusia byť zaradené do výberového konania. Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom. O termíne, mieste a forme výberového konania budú uchádzači informovaní písomnou pozvánkou zaslanou emailom. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu. Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.
Dátum ukončenia ponuky
29.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
JUDr. Marta Fülöpová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 39
Inzerent:Mesto Moldava nad Bodvou [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-27 (21 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Košice
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.