Trenčiansky samosprávny kraj

Referent/ka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK

Trenčiansky samosprávny kraj

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
K dolnej stanici 7282/20A,91101 Trenčín - Trenčín
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
27.05.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.04.2024 o 13:48
Naposledy aktualizované
10.04.2024 o 13:54

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2199763
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Referent/ka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Žurnalista, redaktor a špecialista v žurnalistike inde neuvedený
-=KONTAKT=-Iný odborný pracovník verejnej správy inde neuvedený
-=KONTAKT=-Špecialista v oblasti medzinárodných vzťahov
Pracovná oblasť
Samospráva
Počet voľných miest
1
Náplň práce
zodpovednosť za externú aj internú komunikáciu organizácie, - nadväzovanie vzťahov, rozvoj kontaktov, - rozvoj komunikačnej stratégie, - organizovanie, propagácia eventov a aktivít zamestnávateľa, - budovanie a udržiavanie vzťahov so zástupcami médií, vrátane zahraničných, - prispievanie do domácich i zahraničných médií, novín, písanie úvah, podkladov a prejavov, - práca s mediálnym aj audiovizuálnym obsahom - tvorba videí, zhotovovanie fotografií. • tvorivo spracováva masmediálnu politiku a koordinuje výstupy k verejnosti • organizuje prieskumy verejnej mienky, informuje o ich výsledkoch, • zabezpečuje komunikáciu s médiami, spracovanie podkladov pre médiá v spolupráci s ostanými oddeleniami Úradu TSK a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, • zabezpečuje vydávanie tlačových správ, organizovanie tlačových konferencií, brífingov, • monitoruje tlač s následným adresným využitím informácií v rámci samosprávy, • organizuje komunikačné kampane a podujatia pre verejnosť, spracováva a zabezpečuje distribúciu rôznych typov informačných materiálov (letákov, brožúr...), prípravu informačných panelov, • podieľa sa na organizovaní prezentačných podujatí, seminárov a workshopov, • zabezpečuje kontakty s mimovládnymi organizáciami a ďalšími subjektmi a inštitúciami v kraji, ako aj s družobnými krajmi vrátane vedenia dokumentácie, • zasiela aktuálne informácie z diania v kraji na oficiálne webové sídlo kraja prípadne do informačných sociálnych sietí kraja a podieľa sa v spolupráci s ostatnými oddeleniami na kontrole ich aktuálnosti • zabezpečuje krízovú komunikáciu, • dohliada na registratúrny poriadok oddelenia • plní úlohy v oblasti cestovného ruchu, • pomáha ostatným oddeleniam, organizáciám a predstaviteľom samosprávy pri komunikácii s verejnosťou, • zabezpečuje tlmočenie a preklady korešpondencie z cudzieho jazyka do slovenského jazyka a naopak • spolupodieľa sa na tvorbe projektov zameraných na medzinárodnú spoluprácu, • pripravuje podklady pre rámcové zmluvy (dohody, memoranda o porozumení, protokol o spolupráci) vyplývajúce z bilaterálnej spolupráce s partnerskými regiónmi,
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
K dolnej stanici 7282/20A,91101 Trenčín - Trenčín
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
1 200€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-medzinárodné vzťahy-67 Politické vedy
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-žurnalistika
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa-masmediálna komunikácia
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Znalosť jazyka požaduje
ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov
Cudzí jazyk
anglickývysoká - vysoká C1 a C2
nemeckýstredná - pokročilá B1 a B2
ruskýstredná - pokročilá B1 a B2
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Outlook-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft PowerPoint-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Vodičské oprávnenie
SkupinaB
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný písomný prejav
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
prezentovanie
samostatnosť
tímová práca
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
pozornosť
precíznosť (presnosť)
Ďalšie požiadavky
Kvalifikačné a osobnostné predpoklady a zručnosti na vykonávanie funkcie: • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore so zameraním na médiá, žurnalistiku, masmediálnu komunikáciu, medzinárodné vzťahy, prípadne iný študijný odbor, predchádzajúce relevantné pracovné skúsenosti z oblasti médií, komunikácie, a marketingu sú vítané, • plynulá znalosť anglického jazyka - úroveň C1, znalosť ruského alebo nemeckého jazyka výhodou, • predchádzajúce skúsenosti s písaním úvah (príhovory na rôzne spoločenské, ekonomické, politické témy), • ovládanie pravidiel protokolu v pracovnom a spoločenskom styku, • všeobecný prehľad v oblasti samosprávy, medzinárodných vzťahov, politiky, ekonomiky, • výborné komunikačné a prezentačné schopnosti, výborná znalosť spisovného slovenského jazyka, príjemný prejav a vystupovanie, • občianska a morálna bezúhonnosť, • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou, predchádzajúce skúsenosti v spravovaní a tvorbe mediálneho obsahu a sociálnych sietí. Uchádzač o pracovné miesto musí: a) byť bezúhonný, b) spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na požadovanú pracovnú pozíciu, c) dôkladne ovládať legislatívu v oblasti masmediálnej komunikácie, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zákona o samosprávnych krajoch a ďalšie zákony súvisiace s prácou na oddelení komunikácie a medzinárodných vzťahov, d) byť komunikatívny, flexibilný, samostatný, schopný riešiť problémy, pracovať pod tlakom, ochotný učiť sa nové veci a pracovať v tíme, a to aj počas nariadenej práce naviac v mimopracovnom čase a počas víkendov, e) byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny "B", aktívny vodič.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Trenčiansky samosprávny kraj
Právna forma
Samosprávny kraj
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A
91101 Trenčín - Trenčín
Slovensko
IČO
36126624
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.tsk.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Trenčiansky samosprávny kraj vznikol k 1.1.2002, jeho samosprávne orgány - predsedu a poslancov volia občania v priamych voľbách. Pôsobnosti samosprávneho kraja: - pôsobnosti na úseku dráh (zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene doplnení niektorých zákonov) - pôsobnosti na úseku civilnej obrany (zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva) - pôsobnosti na úseku cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a životného prostredia (zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja) - pôsobnosti na úseku cestnej dopravy (zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave) - pôsobnosti na úseku sociálnych služieb (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení (zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) - pôsobnosti na úseku divadelnej činnosti (zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti) - pôsobnosti na úseku múzeí a galérií (zákon č. 115/1987 Z.z. o múzeách a galériách) - pôsobnosti na úseku osvetovej činnosti (zákon č. 61/2000 Z.z. o osvetovej činnosti) - pôsobnosti na úseku knižníc (zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach) - pôsobnosti na úseku školstva a školských zariadení (zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - pôsobnosti na úseku telesnej kultúry a športu (zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, ďalej zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - pôsobnosti na úseku zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z.z. z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - pôsobnosti na úseku humánnej farmácie (zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach) - pôsobnosti na úseku územného plánovania a stavebného poriadku (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) - pôsobnosti na úseku pozemných komunikácií (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) - pôsobnosti na úseku financovania spoločných programov SR a EÚ (zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač predložiť:  žiadosť o účasť na výberovom konaní,  profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe,  motivačný list o minimálne 1800 znakoch,  doklady o dosiahnutom vzdelaní, Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, základný plat min. 1 200,- eur v závislosti od skúseností uchádzača/uchádzačky. Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (nemusia byť úradne overené fotokópie) na adresu : A.): Trenčiansky samosprávny kraj Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín. Obálku označiť v ľavom hornom rohu "NEOTVÁRAŤ - VK REF. ODD. KOMUNIKÁCIE A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV", alebo prednostne B.) e-mailom: -=KONTAKT=- Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 02.05.2024. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom Trenčiansky samosprávny kraj. Predpokladaný termín nástupu je máj 2024.
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
personalne oddelenie

-=KONTAKT=-


Počet videní: 80
Ponúkaná mzda: 1200 EUR
Inzerent:Trenčiansky samosprávny kraj [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-10 (50 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trenčiansky kraj Trenčín
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.