Mesto Sereď

Referent referátu spoločenských služieb

Mesto Sereď

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie republiky 1176/10,92601 Sereď - Galanta
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.06.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
18.04.2024 o 09:37
Naposledy aktualizované
18.04.2024 o 11:18

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2204744
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Referent referátu spoločenských služieb
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Všeobecný administratívny pracovník
Pracovná oblasť
Personalistika, administratíva a služby zákazníkom
Počet voľných miest
1
Náplň práce
•Vedenie agendy v zmysle Nariadenie vlády č. 179/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine. •Zúčastňuje sa zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Seredi, vyhotoviť zápisnice a uznesenia z týchto zasadnutí. •Osvedčovanie listín a podpisov na listinách podľa zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov.
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
Námestie republiky 1176/10,92601 Sereď - Galanta
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
6
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Počítačové zručnosti
Kancelárske balíky - Microsoft Excel-pokročilá
Kancelárske balíky - Microsoft Word-pokročilá
Internet-pokročilá
Všeobecné spôsobilosti
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
komunikatívnosť
praktické myslenie
Ďalšie požiadavky
Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia tieto doklady: • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, • štruktúrovaný životopis, • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, • písomný súhlas uchádzača k spracovaniu osobných údajov v súvislosti s uchádzaním sa o predmetnú pracovnú pozíciu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Doba trvania pracovného pomeru: doba určitá do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca Mesta Sereď Požadované doklady je potrebné doručiť v zapečatenej obálke s označením "referent organizačného oddelenia" - poštou na adresu: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď alebo osobne na pult prvého kontaktu Mestského úradu v Seredi, resp. elektronicky na e-mailovú adresu: martina.-=KONTAKT=-, a to v lehote do 26.04.2024 (vrátane) do 12.00 hod.. Na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 03.05.2024, budú pozvaní vybraní uchádzači. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo obsadzovanie predmetného pracovného miesta zrušiť i bez uvedenia dôvodu. Úspešný uchádzač pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu poskytne mestu Sereď údaje potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Mesto Sereď
Právna forma
Obec, mesto (o.,m.úrad)
Sídlo
Námestie republiky 1176/10
92601 Sereď - Galanta
Slovensko
IČO
00306169
Počet zamestnancov
150-199
Internetová adresa
www.sered.sk
Charakteristika zamestnávateľa
Mestský úrad, samospráva
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
03.05.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Doba trvania pracovného pomeru: doba určitá do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca Mesta Sereď
Dátum ukončenia ponuky
31.05.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Horváthová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 31
Inzerent:Mesto Sereď [ ]
Zverejnené dňa:2024-04-18 (38 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Trnavský kraj Galanta
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.