Zdravé regióny

Asistent/Asistentka podpory zdravia - Malčice

Zdravé regióny

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
07206 Malčice - Michalovce
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.08.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
750€mesačne
Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia
10.06.2024 o 14:19
Naposledy aktualizované
12.06.2024 o 08:03

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM
2242655
Zdroj
úrad PSVR
Názov pracovnej pozície
Asistent/Asistentka podpory zdravia - Malčice
Profesia (SK ISCO-08)
-=KONTAKT=-Asistent podpory zdravia
Pracovná oblasť
Sociálne služby
Počet voľných miest
1
Náplň práce
Zodpovedá za: • zabezpečovať šírenie elementárnej zdravotnej osvety v znevýhodnenej rómskej komunite - v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach a lokalitách; • zabezpečovať a uľahčovať komunikáciu medzi obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych osídlení a lokalít a lekármi, sestrami, prípadne pôrodnými asistentkami, verejnými zdravotníkmi. Šíriť elementárnu zdravotnú osvetu a informovať v komunite. • podporovať prístup komunity k zdravotnej starostlivosti: zabezpečovať informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia a o právach pacienta a poistenca; • podieľať sa na aplikovaní programov podpory zdravia do komunity podľa inštrukcií koordinátora; • podporovať zvyšovanie zodpovednosti členov komunity za vlastné zdravie; • spolupracovať s koordinátorom pri identifikovaní rizikových faktorov a potrieb súvisiacich so zdravím znevýhodnenej komunity, zber údajov (prieskumy zdravotného stavu a zdravotného uvedomenia); • spolupracovať pri výmene informácií a skúseností s terénnymi sociálnymi pracovníkmi, s rómskymi asistentmi učiteľa, s regionálnymi kanceláriami Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, mimovládnymi organizáciami zameranými na pomoc znevýhodneným rómskym komunitám a všetkými relevantnými inštitúciami nachádzajúcimi sa v okolí lokalít asistenta podpory zdravia a spolupodieľajúcich sa na riešení sociálnych problémov znevýhodnených skupín obyvateľstva (ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa, samosprávy, základné a materské školy, zdravotné poisťovne). V prípade potreby oslovuje a žiada o pomoc i spoluprácu príslušníkov PZ SR, MsP a pod. • zúčastňovať sa na školeniach zameraných na rozširovanie vedomostí a zručností súvisiacich s náplňou práce; • viesť si evidenciu o svojej činnosti; • zabezpečovať zber údajov za účelom monitorovania a zlepšovania zdravotnej situácie v lokalite V zdravotnej oblasti môže APZ vykonávať tieto úkony, resp. intervencie: • pomoc lekárom pri preventívnych prehliadkach a povinnom očkovaní detí a dospelých, v prípade potreby osobná účasť na očkovaní; • poskytnutie prvej pomoci, privolanie prvej pomoci, spolupráca pri poskytnutí informácií; • predpis liekov (zdravotníckych potrieb) u lekára, výber liekov z lekárne, poučenie o správnom užívaní (najmä u starých a zdravotne ťažko postihnutých ľudí, v prípade potreby aj u chorých dospelých); • meranie tlaku, kontrola správneho užívania liekov, meranie cukru v krvi (ak má klient prístroj), osveta; • vykonávanie jednoduchých preväzov po predchádzajúcom zaučení u lekára; • vysvetlenie lekárskych správ klientom, objednávanie na odborné vyšetrenia, doprovod s klientom na odborné vyšetrenie, konzultácia s lekármi ohľadom zdravotného stavu klienta, zisťovanie zdravotného stavu u hospitalizovaného klienta / dieťaťa; • pomoc pri vybavení preukazu poistenca, nasmerovanie klienta pri vybavovaní invalidného dôchodku, pri vybavení ZŤP preukazu, kompenzácií a pod.; • osvetová činnosť v rómskej komunite a v škole
Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce
07206 Malčice - Michalovce
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov
12
Zmennosť
jednozmenná
Nočná práca
Nie
Sezónna práca
Nie
Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
750€mesačne
Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania
Základné vzdelanie
Prax
bez požiadavky na odbornú prax
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno
Všeobecné spôsobilosti
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
samostatnosť
Osobnostné predpoklady
empatia
komunikatívnosť
Ďalšie požiadavky
Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu: VZDELANIE - ukončená povinná školská dochádzka - PODMIENKA (uchádzač musí mať ukončenú základnú školskú dochádzku) - pri základnom vzdelaní predloží uchádzač kópiu vysvedčenia z 9. ročníka (8. ročníka) a potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, ktoré vydáva príslušná základná škola. JAZYKOVÉ ZNALOSTI - základná znalosť slovenského jazyka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity - rómsky - PODMIENKA. MIESTO POBYTU - trvalý alebo prechodný pobyt v danej obci/meste uvedenej v pracovnej ponuke - PODMIENKA. BEZÚHONNOSŤ - PODMIENKA.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti
Zdravé regióny
Právna forma
Príspevková organizácia
Sídlo
Limbová 3330/2
83752 Bratislava-Nové Mesto - Bratislava III
Slovensko
IČO
50626396
Počet zamestnancov
250-499
Charakteristika zamestnávateľa
Organizácia Zdravé regióny je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR, ktorej poslaním je realizácia a rozvoj dočasných vyrovnávacích opatrení v oblasti zdravia. Realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie v MRK predstavuje súbor činností, ktoré realizujeme za účelom zlepšenia podmienok pre zdravie.
Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Usmerňov.sociál.služ.

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou
Forma sprostredkovania
skupinovou formou - výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Termín výberového konania
03.07.2024
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Termín prihlásenia sa do VK : od 10.06.-=KONTAKT=-.06.2024 (do 12:00 hod). Termín osobných pohovorov : 26.06.-=KONTAKT=-.06.2024. Zasadnutie výberovej komisie : 03.07.2024. Miesto konania pohovoru : bude upresnené Pre prihlásenie sa do výberového konania prosím zašlite nasledovné dokumenty s predmetom "Asistent/ka podpory zdravia - Malčice" na e-mailovú adresu: -=KONTAKT=-. Životopis/CV vo formáte Europass (max. 2 strany) - PODMIENKA. Dotazník pre APZ - PODMIENKA. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti - PODMIENKA. Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti - PODMIENKA. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - PODMIENKA. Súhlas so spracovaním osobných údajov - PODMIENKA. Vzory dokumentov sú k dispozícii na našej webovej stránke https://www.zdraveregiony.eu/. Miesto výkonu práce : Malčice Pracovná zmluva je na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú podľa zákonníka práce. Vyhradzujeme si právo kontaktovať uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky požadované podmienky, ako zaslanie životopisu vo forme europasu a doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Kontaktná osoba : Personálne oddelenie, e-mail : -=KONTAKT=-.
Dátum ukončenia ponuky
01.07.2024

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba
Ing. Lujza Satková

-=KONTAKT=-
Mgr. Miriam Gondová

-=KONTAKT=-


Počet videní: 41
Ponúkaná mzda: 750 EUR
Inzerent:Zdravé regióny [ ]
Zverejnené dňa:2024-06-12 (14 dní)
Zverejnené pre lokality:Slovensko Košický kraj Michalovce
Zdroj:sz.gov.sk
Pracovná ponuka nájdená za 0 milisekúnd.