Ponuky práce | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Samostatná odborná práca a zabezpečovanie správy majetku štátu vo vymedzenom úseku. Organizačná činnosť pri zabezpečovaní plnenia úloh nakladania s hnute

Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Ministerstvo...

Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Ministerstvo...

účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky za organizačné zložky ministerstva, úrady a zariadenia na zabezpečenia ministerstva, organizačné zložky generálneho štábu, priamo podriadené úrady a zariadenia

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Riadi hospodárne dodávky a spotreby palív a energií. Vedie predpísané evidencie spotreby palív a energií. Vykonáva technické prehliadky objektov, navrhu

Inzerujúca spoločnosť Stručná charakteristika spoločnosti Ministerstvo...

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Zabezpečenie správy majetku zamestnávateľa vo vymedzenej oblasti (napr. správa strojov, prístrojov, zariadení). - zodpovedá za vedenie evidencie mater

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Čistenie všetkých typov rozoberateľných okien vrátane ich rozoberania a skladania. - udržiavanie čistoty v pridelených objektoch priestorov kasární po

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prepočet a sumarizácia hodnoty zásob, odsúhlasovanie s účtovnými dokladmi,

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - Inštalačná a kúrenárska práca, napríklad samostatná montáž a oprava domových plynovodov s príslušenstvom vrátane skúšok(okrem rodinných domov), samosta

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce - Oprava elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia obrábacích strojov a tvarovacích strojov formou výmeny alebo priama oprava poškodených elektric

meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Právna forma: Rozpočtová organizácia IČO: 30845572 Internetová adresa: www.mosr.sk Charakteristika: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

účtovníctva v IIS MO SR, usmerňovanie činnosti v oblasti platobného a zúčtovacieho styku v rezorte ministerstva obrany. Zabezpečovanie odbornej pripravenosti zamestnancov materiálovej učtárne. Riadenie, kontrolovanie

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Koordinačná činnosť pri zabezpečovaní technického rozvoja a realizácii technicko–prevádzkových činnosti u zamestnávateľa s rozsiahlym majetkom. Komplexne

Údaje o pracovnom mieste Náplň (druh) práce Vykonáva technické prehliadky objektov, navrhuje opatrenia k odstráneniu zistených nedostatkov. Zabezpečuje a vykonáva dohľad nad realizáciou údržby a op

1 2 3
34 pracovných ponúk nájdených za 7 milisekúnd.